Grozd obrambne industrije

Proizvodnja in promet z obrambnimi proizvodi 

 

Republika Slovenija je, kot verodostojna članica mednarodne skupnosti, zaradi zagotavljanja kolektivne varnosti, boja proti terorizmu in zagotavljanja miru, dolžna izvajati nadzor nad prometom z določenimi vrstami blaga, med katere sodi tudi nadzor nad proizvodnjo in prometom z vojaškim orožjem in opremo ter drugimi obrambnimi proizvodi.

V skladu s slovenskimi predpisi je ta nadzor v pristojnosti Ministrstva za obrambo in temelji na predpisih s področja:

RS kot članica Evropske unije je dolžna spoštovati tudi predpise EU. Evropski parlament in Svet Evropske unije sta, dne 06. 05. 2009, sprejela:

S to uredbo se določajo način, pogoji in postopek za izdajanje soglasij za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme, dovoljenj za promet z vojaškim orožjem in opremo gospodarskim družbam, zavodom, samostojnim podjetnikom posameznikom in posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost (v nadaljnjem besedilu: pravne ali fizične osebe), ter pogoji in postopek za izdajo predhodnih dovoljenj za uvoz, izvoz, tranzit ali posredništvo v prometu z obrambnimi proizvodi in dovoljenj za prenos obrambnih proizvodov. Neuradno prečiščeno besedilo uredbe (NPB3) se nahaja na spletni strani: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5651.

  • Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12 in 90/14 – ZDU-1I). Dopolnitve Zakona dne 29.7.2016, Uradni list RS št. 52/2016 - (ZJNPOV-A).
  • U R E D B A  o ratifikaciji Sporazuma o vzajemnosti pri javnih naročilih na področju obrambe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike , sklenjen 8. aprila 2016 v Washingtonu. Uradni list RS, št. 43/2016, z dne 20. 6. 2016.


 


 Avtor: GIZ GOIS

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.